ทำเนียบบุคลากร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อ.ดร. สุขสกล วลัญตะกุล
อ.ดร. สุขสกล วลัญตะกุล

sookkhasakon@vru.ac.th

อ.ดร. ปรีชา คำมาดี
อ.ดร. ปรีชา คำมาดี

preecha.kham@vru.ac.th

อ.ดร. ภัทรพล ชุ่มมี
อ.ดร. ภัทรพล ชุ่มมี

atta9899@hotmail.com