ทำเนียบบุคลากร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม

อ. ชนัญชิตา อรุณแข
อ. ชนัญชิตา อรุณแข

chananchita@vru.ac.th

อ. กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ
อ. กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ

kanlayarat@vru.ac.th

อ. พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ
อ. พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ

patcharaporn.jan@vru.ac.th

อ. ภัทราพร ทิพย์มงคล
อ. ภัทราพร ทิพย์มงคล

pattraporn@vru.ac.th