ทำเนียบผู้บริหาร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

Dean Faculty

อ. ปรัชญพัชร วันอุทา
อ. ปรัชญพัชร วันอุทา

prachayapachara@vru.ac.th

รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

Deputy Dean

อ. ชนัญชิตา อรุณแข
อ. ชนัญชิตา อรุณแข

chananchita@vru.ac.th

ผศ.ดร. อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์
ผศ.ดร. อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์

ananya.po@vru.ac.th

ผศ.ดร. อมรรักษ์ สวนชูผล
ผศ.ดร. อมรรักษ์ สวนชูผล

amonlux.shoun@vru.ac.th

หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

Head of the Office

นางสาว กมลรัตน์ ยอดหาญ
นางสาว กมลรัตน์ ยอดหาญ

kamonrat@vru.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

Assistant Dean

อ.ดร. ปรีชา คำมาดี
อ.ดร. ปรีชา คำมาดี

preecha.kham@vru.ac.th

อ. สิรินดา คลี่สุนทร
อ. สิรินดา คลี่สุนทร

sirinada@vru.ac.th

อ.ดร. นภาพร สิงห์นวล
อ.ดร. นภาพร สิงห์นวล

napaporn.sing@vru.ac.th

อ. กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ
อ. กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ

kanlayarat@vru.ac.th

อ.ดร. พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล
อ.ดร. พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล

poonsawat@vru.ac.th

ประธานหลักสูตร

Course President

อ.ดร. นภาพร สิงห์นวล
อ.ดร. นภาพร สิงห์นวล

napaporn.sing@vru.ac.th

อ.ดร. ภัทรพล ชุ่มมี
อ.ดร. ภัทรพล ชุ่มมี

atta9899@hotmail.com

ผศ.ดร. ชาคริต ศรีทอง
ผศ.ดร. ชาคริต ศรีทอง

อ.ดร. ศศิธร หาสิน
อ.ดร. ศศิธร หาสิน

hasinsasi@gmail.com

อ. รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
อ. รวีพรรณ กาญจนวัฒน์

raweepan@vru.ac.th

ผศ.ดร. อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์
ผศ.ดร. อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์

ananya.po@vru.ac.th

อ. พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ
อ. พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ

patcharaporn.jan@vru.ac.th

อ. สิรินดา คลี่สุนทร
อ. สิรินดา คลี่สุนทร

sirinada@vru.ac.th