ทำเนียบบุคลากร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ผศ.ดร. อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์
ผศ.ดร. อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์

ananya.po@vru.ac.th

ผศ.ดร. สุวารีย์  ศรีปูณะ
ผศ.ดร. สุวารีย์ ศรีปูณะ

suwaree@vru.ac.th

ผศ.ดร. สุนทรี จีนธรรม
ผศ.ดร. สุนทรี จีนธรรม

soontaree.cheen@vru.ac.th