ทำเนียบบุคลากร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

บุคลากรภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

อ.ดร. สุขสกล วลัญตะกุล
อ.ดร. สุขสกล วลัญตะกุล

sookkhasakon@vru.ac.th

อ.ดร. ปรีชา คำมาดี
อ.ดร. ปรีชา คำมาดี

preecha.kham@vru.ac.th

อ.ดร. ภัทรพล ชุ่มมี
อ.ดร. ภัทรพล ชุ่มมี

atta9899@hotmail.com

ผศ.ดร. ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล
ผศ.ดร. ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล

nathapat.a@vru.ac.th

ผศ.ดร. ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย
ผศ.ดร. ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย

chamaiporn.ta@vru.ac.th

อ.ดร. นภาพร สิงห์นวล
อ.ดร. นภาพร สิงห์นวล

napaporn.sing@vru.ac.th

อ.ดร. พรนภา เตียสุธิกุล
อ.ดร. พรนภา เตียสุธิกุล

pornnapa.tia@vru.ac.th

ผศ.ดร. อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์
ผศ.ดร. อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์

ananya.po@vru.ac.th

ผศ.ดร. สุวารีย์  ศรีปูณะ
ผศ.ดร. สุวารีย์ ศรีปูณะ

suwaree@vru.ac.th

ผศ.ดร. สุนทรี จีนธรรม
ผศ.ดร. สุนทรี จีนธรรม

soontaree.cheen@vru.ac.th

ผศ.ดร. อภิชญา สวัสดี
ผศ.ดร. อภิชญา สวัสดี

apichaya.s@vru.ac.th

อ.ดร. ศศิธร หาสิน
อ.ดร. ศศิธร หาสิน

hasinsasi@gmail.com

ผศ.ดร. ชาคริต ศรีทอง
ผศ.ดร. ชาคริต ศรีทอง

อ. รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
อ. รวีพรรณ กาญจนวัฒน์

raweepan@vru.ac.th

อ. ลลิดา แก้วฉาย
อ. ลลิดา แก้วฉาย

lalida@vru.ac.th

อ. ปรัชญพัชร วันอุทา
อ. ปรัชญพัชร วันอุทา

prachayapachara@vru.ac.th

อ.ดร. เทียนซง หวัง
อ.ดร. เทียนซง หวัง

tiansong@vru.ac.th

อ. ธัชชัย อินทะสุข
อ. ธัชชัย อินทะสุข

tatchai@vru.ac.th

อ. กฤษสกุล เจตนะวิบูลย์
อ. กฤษสกุล เจตนะวิบูลย์

Kitsakul.ja@vru.ac.th

อ. สิรินดา คลี่สุนทร
อ. สิรินดา คลี่สุนทร

sirinada@vru.ac.th

อ. ชนัญชิตา อรุณแข
อ. ชนัญชิตา อรุณแข

chananchita@vru.ac.th

อ. กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ
อ. กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ

kanlayarat@vru.ac.th

อ. พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ
อ. พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ

patcharaporn.jan@vru.ac.th

อ. ภัทราพร ทิพย์มงคล
อ. ภัทราพร ทิพย์มงคล

pattraporn@vru.ac.th

อ. อรวรรณ สิทธิวิจารณ์
อ. อรวรรณ สิทธิวิจารณ์

orawan@vru.ac.th

อ.ดร. พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล
อ.ดร. พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล

poonsawat@vru.ac.th

ผศ.ดร. อมรรักษ์ สวนชูผล
ผศ.ดร. อมรรักษ์ สวนชูผล

amonlux.shoun@vru.ac.th