ทำเนียบบุคลากร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

อ. ปรัชญพัชร วันอุทา
อ. ปรัชญพัชร วันอุทา

prachayapachara@vru.ac.th

อ.ดร. เทียนซง หวัง
อ.ดร. เทียนซง หวัง

tiansong@vru.ac.th

อ. ธัชชัย อินทะสุข
อ. ธัชชัย อินทะสุข

tatchai@vru.ac.th

อ. กฤษสกุล เจตนะวิบูลย์
อ. กฤษสกุล เจตนะวิบูลย์

Kitsakul.ja@vru.ac.th

อ. สิรินดา คลี่สุนทร
อ. สิรินดา คลี่สุนทร

sirinada@vru.ac.th