เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์

ปรัชญา

มุ่งสร้างสรรค์นักปฏิบัติมืออาชีพด้วยนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการและการบริการ เพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานระดับคณะในจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการบริหารและการบริการและการบริการวิชาการสำหรับทุกช่วงวัย ลำดับที่ 1 ใน 5 ของประเทศบนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

อัตลักษณ์

บัณฑิตจิตบริการ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

ผลการจัดอันดับของวิทยาลัยกับเป้าหมายการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 5 ของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในด้านการบริหารและการบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้รับรางวัล TQC

ปณิธาน

มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหารและการบริการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

เอกลักษณ์

เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัฒนธรรมองค์กร

สร้างสรรค์นวัตกรรม นำการพัฒนาสู่ท้องถิ่น

สมรรถนะหลัก

บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ทั้งด้านการบริหารและการบริการ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

2. พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ระดับประเทศและนานาชาติ ท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

3. ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

4. มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติรอบรู้ทั้งด้านการบริหารและการบริการ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ระดับประเทศและนานาชาติ ท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

3. เกิดร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

4. การบริหารจัดการและให้บริการระบบนิเวศ (Ecological) แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

ค่านิยมหลัก

CIM VALAYA

 • C

  Creativity

  Creativity = เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

 • I

  Integration

  Integration = เป็นผู้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายศาสตร์และแตกต่างกันได้ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม

 • M

  Morality

  Morality = เป็นผู้มีศีลธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

 • V

  Visionary

  Visionary = เป็นผู้รอบรู้

 • A

  Activeness

  Activeness = ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

 • L

  Like to learn

  Like to learn = สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 • A

  Adaptive

  Adaptive = ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

 • Y

  Yields

  Yields = ผลงานเป็นที่ประจักษ์

 • A

  Acceptance and Friendliness

  Acceptance and Friendliness = เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (CIM) ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองลกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองลกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เห็นว่าการจัดการศึกษาทางด้านการบริหารจัดการ ในระดับ บัณฑิตศึกษาและโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนทางด้านการบริหารจัดการ มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นวิทยาลัยได้ โดยพิจารณาจากจำนวนหลักสูตร จำนวนนักศึกษา จำนวนกิจกรรมการ วิจัยและการบริการวิชาการ รวมทั้งจำนวนและคุณวุฒิของคณาจารย์ภายในหลักสูตร จึงได้จัดตั้ง CIM จัดตั้งขึ้นตามมติสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองลกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2552 บริหารงานภายใต้ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองลกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของ CIM พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เป็นหน่วยงานในกำกับมีสถานะเทียบเท่าคณะ ต่อมาเมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 มีมติให้ มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมถึงระดับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ด้านนวัตกรรมการจัดการ สร้างและพัฒนาผลงานวิจัย ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

CIM VALAYA