วิจัย

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ไม่มีข้อมูล

Proceding ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
Proceding ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 1  ภายใต้หัวข้อ “Ultimate Low-Carbon City Innovative Management”
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Ultimate Low-Carbon City Innovative Management”

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567  ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม