ทำเนียบบุคลากร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารปกครองและการประกอบการเพื่อสังคม

ผศ.ดร. ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล
ผศ.ดร. ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล

nathapat.a@vru.ac.th

ผศ.ดร. ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย
ผศ.ดร. ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย

chamaiporn.ta@vru.ac.th

อ.ดร. นภาพร สิงห์นวล
อ.ดร. นภาพร สิงห์นวล

napaporn.sing@vru.ac.th

อ.ดร. พรนภา เตียสุธิกุล
อ.ดร. พรนภา เตียสุธิกุล

pornnapa.tia@vru.ac.th