ทำเนียบบุคลากร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร. อภิชญา สวัสดี
ผศ.ดร. อภิชญา สวัสดี

apichaya.s@vru.ac.th

อ.ดร. ศศิธร หาสิน
อ.ดร. ศศิธร หาสิน

hasinsasi@gmail.com