ทำเนียบบุคลากร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร. ชาคริต ศรีทอง
ผศ.ดร. ชาคริต ศรีทอง