กิจกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ วนก. ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ วนก. ครั้งที่ 1/2567

24 January 2567

ณ ห้องประชุม Lecture1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

แนะนำหลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ
แนะนำหลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ

18 January 2567

ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปทุมธานี

แนะนำหลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนธัญบุรี
แนะนำหลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนธัญบุรี

18 January 2567

ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัญ คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/67
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัญ คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/67

17 January 2567

ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการ
การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการ

17 January 2567

ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชุมคณะทำงานโครงการ
ประชุมคณะทำงานโครงการ "สัมมนาครูแนะแนว"

17 January 2567

ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

อาจารย์ร่วมถ่ายทำคลิปแนะนำหลักสูตร
อาจารย์ร่วมถ่ายทำคลิปแนะนำหลักสูตร

17 January 2567

ณ Studio นิเทศศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการนักศึกษา (ภาคปกติ) ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการนักศึกษา (ภาคปกติ) ครั้งที่ 1/2567

15 January 2567

ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชุมติดตามการดำเนินงาน
ประชุมติดตามการดำเนินงาน "ฐานข้อมูลศิษย์เก่า"

15 January 2567

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ