กิจกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

กิจกรรม Happy Chinese New Year 2023
กิจกรรม Happy Chinese New Year 2023

22 January 2566

ณ อาคารปฏิบัติการด้านการธุรกิจบริการ