ทำเนียบบุคลากร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

อ. รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
อ. รวีพรรณ กาญจนวัฒน์

raweepan@vru.ac.th

อ. ลลิดา แก้วฉาย
อ. ลลิดา แก้วฉาย

lalida@vru.ac.th