ทำเนียบบุคลากร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

สำนักงาน

นางสาว กมลรัตน์ ยอดหาญ
นางสาว กมลรัตน์ ยอดหาญ

kamonrat@vru.ac.th

นางสาว จิราภรณ์ ศรีวันนา
นางสาว จิราภรณ์ ศรีวันนา

jiraporn.sriwanna@gmail.com

นาย นเรศ  นวนแจ้ง
นาย นเรศ นวนแจ้ง

naretnuanchang@vru.ac.th

นางสาว ปัทมา พรหมสวัสดิ์
นางสาว ปัทมา พรหมสวัสดิ์

patthama@vru.ac.th

นางสาว พจมาน บุญทูล
นางสาว พจมาน บุญทูล

pairva-phomin@hotmail.com