CIM News2023-05-31 01:23:54

CIM News: วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

4 October 2023

CIM VALAYA