การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ วนก. ครั้งที่ 1/2567

ณ ห้องประชุม Lecture1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

CIM News:

วันที่ 24 มกราคม 2567

ณ ห้องประชุม Lecture1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

: อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการประชุมโดยพร้อมเพรียง


4 March 2024

CIM VALAYA