ประชุมคณะทำงานโครงการ "สัมมนาครูแนะแนว"

ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

CIM News:

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

: การประชุมคณะทำงานโครงการ"สัมมนาครูแนะแนว" ประจำปี 2567 โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผนและเตรียมงานให้เกิดความเรียบร้อย


4 March 2024

CIM VALAYA