อาจารย์ร่วมถ่ายทำคลิปแนะนำหลักสูตร

ณ Studio นิเทศศาสตร์

CIM News:

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.

ณ Studio นิเทศศาสตร์

อาจารย์ลลิดา แก้วฉาย อาจารย์กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ และ อาจารย์กฤษสกุล เจตนะวิบูลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เข้าร่วมบันทึกเทปแนะนำหลักสูตรและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567


4 March 2024

CIM VALAYA