แนะนำหลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ

ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปทุมธานี

CIM News:

วันที่ 18 มกราคม 2567

ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปทุมธานี

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในงานกิจกรรมเปิดบ้าน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปทุมธานี


4 March 2024

CIM VALAYA