กิจกรรม Happy Chinese New Year 2023

ณ อาคารปฏิบัติการด้านการธุรกิจบริการ

CIM News:

22 มกราคม 2566

ณ อาคารปฏิบัติการด้านการธุรกิจบริการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดกิจกรรม Happy Chinese New Year 2023 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหลักสูตรและนักศึกษาชาวจีน ที่ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และร่วมเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของจีน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดกิจกรรม และร่วมกิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้น

#cimvru

#CIMVALAYA

#วไลยอลงกรณ์


26 May 2024

CIM VALAYA