หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)


อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล

อาจารย์อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล
ประธาน


อาจารย์กัลยารัตน์ สุนันท์ชนะ

อาจารย์กัลยารัตน์ สุนันท์ชนะ
กรรมการ

อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฏ

อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฏ
กรรมการ

อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข

อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข
กรรมการ

อาจารย์อรวรรณ สิทธิวิจารณ์

อาจารย์อรวรรณ สิทธิวิจารณ์
กรรมการและเลขานุการ