หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีปูณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีปูณะ
ประธาน


อาจารย์ ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์

อาจารย์ ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ประภาพร ชุลีลัง

อาจารย์ ดร.ประภาพร ชุลีลัง
กรรมการและเลขานุการ