หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์

อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์
ประธาน

.
อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย

อาจารย์ ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย
กรรมการ

อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล

อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล
กรรมการและเลขานุการ