หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม


อาจารย์ ดร.ศศิธร หาสิน

อาจารย์ ดร.ศศิธร หาสิน
ประธาน


อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม

อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม
กรรมการ

อาจารย์ ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี

อาจารย์ ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี
กรรมการและเลขานุการ