หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี

อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี
ประธาน


อาจารย์ ดร.ปรีชา คำมาดี

อาจารย์ ดร.ปรีชา คำมาดี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง
กรรมการและเลขานุการ