หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์

อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์
ประธาน


อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย

อาจารย์ ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย
กรรมการ

อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล

อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล
กรรมการและเลขานุการ