หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)


อาจารย์ธัชชัย อินทะสุข

อาจารย์ธัชชัย อินทะสุข
ประธาน


อาจารย์ลลิดา แก้วฉาย

อาจารย์ลลิดา แก้วฉาย
กรรมการ

อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์

อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์
กรรมการ

อาจารย์พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล

อาจารย์พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล
กรรมการและเลขานุการ