หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ)


อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา

อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
ประธาน


อาจารย์ ดร.ผมหอม เชิดโกทา

อาจารย์ ดร.ผมหอม เชิดโกทา
กรรมการ

อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงษ์

อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงษ์
กรรมการ

อาจารย์นาวาอากาศเอกภัชรชาติ ทูรวัฒน์

อาจารย์นาวาอากาศเอกภัชรชาติ ทูรวัฒน์
กรรมการและเลขานุการ