บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

    Welcome to

    สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

    ( INNOVATIVE TRADING MANAGEMENT PROGRAM )