อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล

บทความวิชาการ


1. คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วารสารบัณฑิตศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558
<ดาว์นโหลด>

2. แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองกับการจัดการศึกษา วารสารบัณฑิตศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558
<ดาว์นโหลด>

บทความวิจัย