การประชุมทางวิชาการระดับชาติ

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด ฮิต: 279
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ   “นวัตกรรมการจัดการ: การเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ”
National Conference on Innovation of Management: Change to Success
 วันที่ 24 มิถุนายน 2559

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดปทุมธานี

เปิดรับผลงานวิชาการ กลุ่มสาขาผลงานวิจัย

> รัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์

> บริหารธุรกิจ

> สิ่งแวดล้อม

เปิดรับผลงานฉบับเต็ม 15 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2559

รูปแบบการนำเสนอและค่าลงทะเบียน: แบบบรรยาย 2,500 บาท และแบบโปสเตอร์ 3,000 บาท

สามารถดาวน์โหลด (DOWNLOAD)

รายละเอียดการเขียนบทความวิจัย

ใบสมัคร/APPLICATION FORM

TEMPLATE บทความวิจัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระศรีฯ (อาคาร 15 ชั้น) ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180  โทร 0-2909-3021, 08-4838-2988, 08-1450-0281

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Fanpage Inbox: CollegeofInnovativeManagement

พิมพ์