หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (Airline Business Management (International Program)) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) (Hospitality Business Management for the Elderly)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (Hospitality and Hotel Management (English Program))

ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมงาน 1 ตุลาคม 60 – 30 พฤศจิกายน 60รอบที่ 1-2 แฟ้มสะสมงาน 22 ธันวาคม 60-28 กุมภาพันธ์ 61
รอบที่ 2 โควตา 1 ธันวาคม 60 – 31 มีนาคม 61


รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 9-13 พฤษภาคม 61
รอบรับตรงราชภัฏ 1-30 มิถุนายน 61
)

สมัครเรียน/APPLY NOW

 

 

BROCHURE PDF FILE: Brochure-ธุรกิจการบินและการจัดการการบริการและการโรงแรม

BROCHURE PDF FILE Brochure-HOSPITALITY BUSINESS MANAGEMENT FOR THE ELDERLY