ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

             (รอบทุนการศึกษา)

หลักสูตรการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ทุนการศึกษาประเภทสนับสนุนนักเรียนที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดี

1.นางสาวปรานิต แสนประเสริฐ

2.นางสาวปิยธิดา มณีพราว

3.นายรัซเซีย บูรณะโรจน์

4.นางสาวอริสา บุญส่ง

5.นางสาวศศิธร รวยดี

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

ทุนการศึกษาประเภทสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

1. นายภัทรวัต เกียรติไพบูลย์

 

ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ (รอบทุน) ต้องเตรียมเอกสารมายื่นและเตรียมแฟ้มสะสมผลงานและการเรียนมาด้วยในวันสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2559  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 4  อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (อาคาร 15 ชั้น)  โทร. 02-909-3021

*ผู้สมัครต้องชำระค่าสมัครจำนวน 300 บาท ในวันสัมภาษณ์