อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

Accordion Item 1 Content Goes Here

Accordion Item 1 Content Goes Here

Accordion Item 1 Content Goes Here

1. คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วารสารบัณฑิตศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558  <ดาว์นโหลด>

2. แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองกับการจัดการศึกษา

วารสารบัณฑิตศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 <ดาว์นโหลด>

Accordion Item 1 Content Goes Here

บทความวิจัย

Accordion Item 1 Content Goes Here

Accordion Item 1 Content Goes Here

Accordion Item 1 Content Goes Here

Accordion Item 1 Content Goes Here

Accordion Item 1 Content Goes Here