หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ

ประธาน


อาจารย์เกียรติสุดา กลิ่นจันทร์

กรรมการ

อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล

กรรมการ

Thumb-News

กรรมการ

อาจารย์อรวรรณ สิทธิวิจารณ์

กรรมการและเลขานุการ