หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ พลเอก ดร เกษมชาติ นเรศเสนีย์

ประธาน


อาจารย์ ดร สุพจน์ ทรายแก้ว

กรรมการ

อาจารย์ ดร ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย

กรรมการ

15045267_1076192719097081_498104155_o

กรรมการ

อาจารย์ ดร พรนภา เตียสุธิกุล

กรรมการและเลขานุการ