หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สุวารีย์ ศรีปูณะ

ประธาน


22690246_1396620017054348_661470917_o

กรรมการ

อาจารย์ ดร ผมหอม เชิดโกทา

กรรมการ

22643281_1396620023721014_1884906327_o

กรรมการ

22641726_1396629110386772_737543776_o

กรรมการ

อาจารย์ ดร ประภาพร ชุลีลัง

กรรมการและเลขานุการ