หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สุวารีย์ ศรีปูณะ

ประธาน


22690246_1396620017054348_661470917_o

กรรมการ

อาจารย์ ดร ประภาพร ชุลีลัง

กรรมการและเลขานุการ