หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สุวารีย์ ศรีปูณะ

ประธาน


Thumb-News

กรรมการ

อาจารย์ ดร ผมหอม เชิดโกทา

กรรมการ

อาจารย์ ดร พัฒนา พรหมณี

กรรมการ

อาจารย์ ดร ประภาพร ชุลีลัง

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์จานนท์ ศรีเกตุ

กรรมการ