หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ)

 

อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา

ประธาน


22643388_1396620043721012_1115398014_o

กรรมการ

22662787_1396620020387681_1000272143_o

กรรมการ

อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์

กรรมการ

อาจารย์ นาวาอากาศเอกภัชรชาติ ทูรวัฒน์

กรรมการและเลขานุการ