หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ปฏิมา กันศิริ

ประธาน


อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา

กรรมการ

อาจารย์สุดารัตน์ สุขเลิศ

กรรมการ

อาจารย์เทียนซง หวัง 2

กรรมการ

อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์

กรรมการและเลขานุการ