หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)

S__23085146

ประธาน

22641929_1396620037054346_1206197152_o

กรรมการ

อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์

กรรมการ

22642032_1396620027054347_1627050669_o

กรรมการ

22641957_1396620040387679_1448348768_o

กรรมการและเลขานุการ