หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)

S__23085146

ประธาน

อาจารย์ ดร อมรรักษ์ สวนชูผล 2

กรรมการ

อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์

กรรมการ

อาจารย์นพวรรณ กองเซ็น

กรรมการ

อาจารย์มนตรัส มณีศร

กรรมการและเลขานุการ