หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อาจารย์ ดร ชญานันท์ เกิดพิทักษ์

ประธาน


15060464_1076200362429650_264188379_o

กรรมการ

15034355_1076201965762823_1197638126_o

กรรมการ

อาจารย์ ดร เรืองเดช 2

กรรมการ

อาจารย์ ดร ภัทรพล ชุ่มมี

กรรมการและเลขานุการ