สมัครเรียน (APPLY NOW)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (Airline Business Management (International Program)) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) (Hospitality Business Management for the Elderly)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (Hospitality and Hotel Management (English Program))

ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

สมัครเรียน/APPLY NOW

รับตรงปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้

สมัครเรียนรอบรับตรง/APPLY NOW

ติดตามข่าวสารและรูปภาพกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรได้ที่ Facebook วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการlogo-facebook