วารสาร Cim Journal วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปี 4 ฉบับ 1

ปกหน้า CIM ปัท ปี4 ฉ1

บรรณาธิการ

หน้า 1-7  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

กองพล วงค์จันทร์

หน้า 8-15   ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จุมพล ปลอดภัย

หน้า 15-23   การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ฐนยศ รัตนปรีชาชัย

หน้า 24-30   ปัจจัยจูงใจต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวนในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

ณรงค์  โยธิน

หน้า 31-39   ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณัฐพล  รักษพันธุ์

หน้า 40-51 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวนที่ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ธีรเดช  รัญจวนจิตร

หน้า 51-61 ผลการปฎิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

นิภารัตน์  กระตุดเงิน

หน้า 62-67 การรับรู้และการคาดหวังระดับคุณภาพบริการของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เขตพระนคร และเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร

บัญญัติ  เสกนำโชค

หน้า 68-80 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4

พระมหาพลเทพ กลางประพันธ์

หน้า 81-88 ปัจจัยที่กำหนดความต้องการปฏิบัติในกองดุริยางค์ทหารบก

วรนิษฐ์  สิทธิ์ทิพานนท์

หน้า 89-101 ประสิทธิผลการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิไลลักษณ์  เสงี่ยมเฉย

หน้า 102-119 ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญและกำลังใจกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 6

ศักย์ศรณ์  ศรีสุวรรณ

หน้า 120-128 ประสิทธิผลการบริหารงานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการออกใบอนุญาต ให้มีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง กรณีศึกษาอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

สมศักดิ์  อัคคีโรจน์