วารสาร CIM Journal วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปี 4 ฉบับ 2

ปก CIM ปัท ปี4 ฉ2

บรรณาธิการ

หน้า 1-7  คุณภาพการบริการขนส่งสินค้าทางรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กมลลักษณ์  ซันดี

หน้า 8-17  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตำรวจภูธรบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โกมิน  พงษ์วิเชียร

หน้า 18-26  การมีส่วนร่วมของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของสถานีตำรวจนครบาลพญาไท

นพโรจน์ พัชราจิระศักดิ์

หน้า 27-36  ปัญหาการปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรมในกองบังคับการตำรวจนครบาล 6

นราเศรษฐ์  วิทยจรัสฤทธิ์

หน้า 37-43  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1

ภาสกร  บูรณ์เจริญ

หน้า 44-51  ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รชต  ผ่องพันธ์

หน้า 52-60  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานสืบสวนของตำรวจในสถานีตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ

วรจิต  โชคบัณฑิต

หน้า 61-66  การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วีระ วรวงษ์พันธุ์

หน้า 67-77  ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมชาติ  บุราคร

หน้า 78-85  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

สมชาย  คำไชยวัง

หน้า 86-93  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

สัญญา เกษสุริยงค์

หน้า 94-101  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของพลทหารใหม่กองประจำการสังกัดกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิริวุฒิ  ชมโอสถ

หน้า 102-111  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ ถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

สุพจน์ เทียมปิโยธร

หน้า  112-121  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โสภณ พันธเสน

หน้า 122-132  การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

พรทิพย์  บัวหลวง