รายงานผลการดำเนินการเลือกตั้ง ประธานนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้
– มีผู้สมัคร 1 ราย
– ผลการนับคะแนน

บัตรดี 76 ใบ
บัตรเสีย 3 ใบ
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 11 ใบ

12096393_515070528660290_812161424181139510_n

 

12046747_515071255326884_6377661231741922304_n

12029739_515071358660207_5691862187823586355_o

ผลการเลือกตั้งคือ นางสาวพรปวีณ์ บุษษะ เบอร์ 1 นักศึกษา หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจำปี 2558

12032126_515071228660220_7367834480806031681_n

12046747_515071255326884_6377661231741922304_n

————————–
ทั้งนี้ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้ดำเนินการตามระเบียบ ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร ผู้สมัครเป็นประธานนักศึกษา (โดยแจ้งผ่านหัวหน้าหมู่เรียน และช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ระยะเวลา กว่า 2 เดือน)
2. จัดให้มีการเลือกตั้ง (กรณี มีผู้สมัครรายเดียว โดยเพื่อเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นผู้มาใช้สิทธิ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน)
3. มติการเลือกตั้ง มีผลเป็นเอกฉันท์
4. ให้ประธานนักศึกษา คัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการในคณะ จำนวน 20 คน
————จึงเรียนมาเพื่อทราบ———-

ที่มา : Facebook วิทยาลัยนวัตกรรมฯ