ประกาศทุน384ป384-04

ทุนประเภทความประพฤติดีและผลการเรียนดี

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม

1.นางสาวปิยธิดา มณีพราว
2.นางสาวปรานิษา แสนประเสริฐ
3.นางสาวศศิธร รวยดี
4. นางสาวณัฏฐพร หิรัญพฤกษ์
5.นางสาวศิริพาพร พะวัง
6. นางสาววราภรณ์ คามวาสี
7. นางสาวภัทรวดี บริรักษ์