บุคลากรสายสนับสนุน

 

 

 

 

 

นางสาวสุภทรา อภิชาติ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


นายชรินทร์ สีทับทิม

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปัทมา พรหมสวัสดิ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาววรัญญา ลือจันดา

นักวิชาการศึกษา

นายนเรศ นวนแจ้ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอุไร ทำศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพจมาน บุญทูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจิราภรณ์ ศรีวันนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป