งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  72524697_576063456266692_2692401164049186816_n

<คลิก> แบบฟอร์มวิจัย  15 ต.ค. 62

<คลิก> แบบฟอร์มวิชาการ  15 ต.ค. 62

<คลิก> ใบสมัคร 15 ต.ค. 62

 

<คลิกขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8 PSU Education Conference  12 มิ.ย.62

<คลิก> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562  12 มิ.ย.62

<คลิก> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2562 (สวสท)  12 มิ.ย.62

<คลิก> ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ  12 มิ.ย.62

<คลิก> ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1  12 มิ.ย.62

<คลิก> ขอให้เสนอโครงการ  12 มิ.ย.62

28 มี.ค.2560 ทุน UNESCO/People Republic of China -The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Program me 2017-2018 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560 นี้ <คลิก!> ด่วน

28 มี.ค. 2560 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 <คลิก!>  <NEW>

1 มี.ค. 2560 ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  <คลิก!>

ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร    <คลิก!>

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร”การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” รุ่น 3-4    <คลิก!>

ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2559    <คลิก!>

ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ “ประจำปี 2560    <คลิก!>

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (UNSDGs)     <คลิก!>

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7    <คลิก!>

ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4    <คลิก!>

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5   <คลิก!>

ขอเชิญร่วมชมงาน”วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2560 และงานมกรรมสิ่งปรดิษฐ์นานาชาติ   <คลิก!>

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 2017 ครั้งที่ 4 <คลิก!> 

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 Thai Sim มหาวิทายลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา <คลิก!> 

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ” ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปผ่านนโยบายการค้าและการพัฒนา : กรณีศึกษาประเด็นความอยู่ดีมีสุข” <คลิก!> 

ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <คลิก!> 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี <คลิก!> 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <คลิก!> 

 

 

 

ประกาศ

Accordion Item 1 Content Goes Here

Accordion Item 1 Content Goes Here

Accordion Item 1 Content Goes Here


คำสั่ง

Tab content

โครงการปีงบประมาณ 2558

โครงการปีงบประมาณ 2559

โครงการปีงบประมาณ 2560

KFZ-i3 
KFZ-i31 
KFZ-i32
KFZ-i33 
KFZ-i34 
KFZ-i35 
กรอบ 
 
logo_tnrr 
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
 tci 
 
 ขอตำแหน่งทางวิชาการ