งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 

 19204854_1285454028170948_1782811782_o18986423_1277520978964253_1906284586_o18901055_1270514646331553_1895575605_o 18493854_1252777718105246_1245573021_o         ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

รูปแบบโปสเตอร์ สำหรับนักวิจัยที่นำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ (ประเภทโปสเตอร์) งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 *สามารถอ่านรายละเอียดและดำเนินการดาวโหลดได้ที่นี่ **การจัดทำนักวิจัยจะต้องได้รับการแก้ไขบทความจากคณะกรรมการโดยสิ้นสุดกระบวนการแล้ว และคณะกรรมการส่งกลับให้ดำเนินการจัดทำ จึงจะสามารถดำเนินการจัดทำโปสเตอร์ฉบับสมบูรณ์ได้ **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-909-3021

ตัวอย่างการจัดวางเนื้อหาบนโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนประเทสไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน <ด่วน>

เอกสารประกอบการส่งบทความ

  1. แบบฟอร์มบทความวิจัยและแบบฟอร์มบทความวิชาการ
  2. ใบสมัคร

 

28 มี.ค.2560 ทุน UNESCO/People Republic of China -The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Program me 2017-2018 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560 นี้ <คลิก!> ด่วน

28 มี.ค. 2560 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 <คลิก!>  <NEW>

1 มี.ค. 2560 ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  <คลิก!>

ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร    <คลิก!>

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร”การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” รุ่น 3-4    <คลิก!>

ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2559    <คลิก!>

ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ “ประจำปี 2560    <คลิก!>

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (UNSDGs)     <คลิก!>

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7    <คลิก!>

ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4    <คลิก!>

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5   <คลิก!>

ขอเชิญร่วมชมงาน”วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2560 และงานมกรรมสิ่งปรดิษฐ์นานาชาติ   <คลิก!>

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 2017 ครั้งที่ 4 <คลิก!> 

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 Thai Sim มหาวิทายลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา <คลิก!> 

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ” ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปผ่านนโยบายการค้าและการพัฒนา : กรณีศึกษาประเด็นความอยู่ดีมีสุข” <คลิก!> 

ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <คลิก!> 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี <คลิก!> 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <คลิก!> 

 

 

 

ประกาศ

Accordion Item 1 Content Goes Here

Accordion Item 1 Content Goes Here

Accordion Item 1 Content Goes Here


คำสั่ง

Accordion Item 1 Content Goes Here

Tab content

โครงการปีงบประมาณ 2558

โครงการปีงบประมาณ 2559

โครงการปีงบประมาณ 2560

KFZ-i3 
KFZ-i31 
KFZ-i32
KFZ-i33 
KFZ-i34 
KFZ-i35 
กรอบ 
 
logo_tnrr 
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย