งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

    33825685_1603258243057190_7511410107167539200_n 34072617_1603258259723855_6039219820610715648_n บรรยาย (การศึกษา 605) บรรยาย (การศึกษา 606) บรรยาย (บริหารธุรกิจ 601) บรรยาย (บริหารธุรกิจ 602) บรรยาย (บริหารธุรกิจ 603) บรรยาย (รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 701) บรรยาย (สิ่งแวดล้อม 604) โปสเตอร์ (การศึกษา และ รัฐประศาสนศาสตร์) โปสเตอร์ (บริหารธุรกิจ) 33757636_1603258249723856_6661713409622409216_n ตัววิ่งประชุมวิชาการระดับชาติ   ผลการพิจารณาบทความ รูปภาพ1

 

 

03 กรกฎาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มศรีอยุธยา  ครั้งที่ 8 <คลิก!>

28 มี.ค.2560 ทุน UNESCO/People Republic of China -The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Program me 2017-2018 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560 นี้ <คลิก!> ด่วน

28 มี.ค. 2560 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 <คลิก!>  <NEW>

1 มี.ค. 2560 ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  <คลิก!>

ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร    <คลิก!>

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร”การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” รุ่น 3-4    <คลิก!>

ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2559    <คลิก!>

ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ “ประจำปี 2560    <คลิก!>

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (UNSDGs)     <คลิก!>

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7    <คลิก!>

ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4    <คลิก!>

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5   <คลิก!>

ขอเชิญร่วมชมงาน”วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2560 และงานมกรรมสิ่งปรดิษฐ์นานาชาติ   <คลิก!>

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 2017 ครั้งที่ 4 <คลิก!> 

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 Thai Sim มหาวิทายลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา <คลิก!> 

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ” ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปผ่านนโยบายการค้าและการพัฒนา : กรณีศึกษาประเด็นความอยู่ดีมีสุข” <คลิก!> 

ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <คลิก!> 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี <คลิก!> 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <คลิก!> 

 

 

 

ประกาศ

Accordion Item 1 Content Goes Here

Accordion Item 1 Content Goes Here

Accordion Item 1 Content Goes Here


คำสั่ง

Tab content

โครงการปีงบประมาณ 2558

โครงการปีงบประมาณ 2559

โครงการปีงบประมาณ 2560

KFZ-i3 
KFZ-i31 
KFZ-i32
KFZ-i33 
KFZ-i34 
KFZ-i35 
กรอบ 
 
logo_tnrr 
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
 tci 
 
 ขอตำแหน่งทางวิชาการ