คณะผู้บริหาร

อาจารย์ ดร เรืองเดช (คณบดี)

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ


อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา (รอง)

รองคณบดี

S__23085143

รองคณบดี

อาจารย์ ดร อมรรักษ์ สวนชูผล

รองคณบดี