การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประกัน 60  

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ__หลักสูตร-ประจำปีการศึกษา-2560

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ_คณะ_หน่วยงานสนับสนุน-ประจำปีการศึกษา-2560

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน 2560

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการบินนานาชาติ 2560

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการโรงแรม 2560

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการบริการผู้สูงอายุ 2560

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร รปม 2560

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร MฺBA 2560

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร รปด 2560

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร DBA 2560

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา 2560

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

Accordion Item 1 Content Goes Here

Accordion Item 1 Content Goes Here

Accordion Item 1 Content Goes Here

                                                                                                                 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วันที่ 2 สิงหาคม 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
1 อาจารย์พนิดา                วัชระรังษี                  ประธานกรรมการ                                                       
2 อาจารย์กิตติกาญจน์       กาญจนะคูหะ            กรรมการ
3 อาจารย์จีรภัทร์              อัฐฐิศิลป์เวท              กรรมการและเลขานุการ
4 นางสาววรัญญา              ลือจันดา                   ผู้ช่วยเลขานุการ

IMG_6109 IMG_6117 IMG_6137

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
วันที่ 2 สิงหาคม 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
1 อาจารย์พนิดา                วัชระรังษี                  ประธานกรรมการ                                                       
2 อาจารย์กิตติกาญจน์       กาญจนะคูหะ            กรรมการ
3 อาจารย์จีรภัทร์              อัฐฐิศิลป์เวท              กรรมการและเลขานุการ
4 นางสาววรัญญา              ลือจันดา                   ผู้ช่วยเลขานุการ

IMG_6084 IMG_6086 IMG_6087

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
วันที่ 3 สิงหาคม 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์นุช         ศรีธนาอนันต์              ประธานกรรมการ
2 อาจารย์สาวิตตรี                   จบศรี                      กรรมการ
3 อาจารย์จุรีรัตน์                     หนองหว้า                 กรรมการและเลขานุการ 
4 นางสาวปัทมา                      พรหมสวัสดิ์               ผู้ช่วยเลขานุการ
IMG_6163 IMG_6174 IMG_6159 IMG_6261

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
วันที่ 3 สิงหาคม 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)              
1 อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา               หมื่นหาญ                 ประธานกรรมการ  
2 อาจารย์ ดร.ศุภชัย                  เหมือนโพธิ์                กรรมการ
3 อาจารย์ ดร.มนสิชา                อนุกูล                     กรรมการและเลขานุการ  
4 นางสาวจิราภรณ์                   ศรีวันนา                   ผู้ช่วยเลขานุการ

IMG_6144 IMG_6150 IMG_6216 IMG_6221

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
วันที่ 2 สิงหาคม 2560

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1 อาจารย์ ดร.มยุรี                           รัตนเสริมพงศ์             ประธานกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ        หมั่นมี                     กรรมการ
3 รองศาสตราจารย์วรุณี                   เชาว์สุขุม                  กรรมการและเลขานุการ
4 นางสาวอุไร                                 ทำศรี                     ผู้ช่วยเลขานุการ
IMG_6198 IMG_6204 IMG_6226 IMG_6227

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
วันที่ 3 สิงหาคม 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
1 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ           ประธานกรรมการ
2 อาจารย์ ดร.กัลยารัตน์             ธีระธนชัยกุล              กรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล                   กรรมการและเลขานุการ
4 นางสาวพจมาน                     บุญทูล                    ผู้ช่วยเลขานุการ
IMG_6210 IMG_6209 IMG_6215

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
วันที่ 3 สิงหาคม 2560

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1 อาจารย์ ดร.มยุรี                    รัตนเสริมพงศ์             ประธานกรรมการ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ     หมั่นมี                     กรรมการ
3 รองศาสตราจารย์วรุณี              เชาว์สุขุม                  กรรมการและเลขานุการ
4 นางสาวอุไร                          ทำศรี                      ผู้ช่วยเลขานุการ  
IMG_6190

IMG_6192 IMG_6227

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
วันที่ 4 สิงหาคม 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์   รัตนเพียรธัมมะ           ประธานกรรมการ
2.2 อาจารย์ ดร.กัลยารัตน์             ธีระธนชัยกุล              กรรมการ
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล                     กรรมการและเลขานุการ
2.4 นางสาวพจมาน                    บุญทูล                     ผู้ช่วยเลขานุการ
IMG_6208 IMG_6246 IMG_6233

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
วันที่ 4 สิงหาคม 2560

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา    
1.1 อาจารย์ ดร.ธีรเวช                 ทิตย์สีแสง                 ประธานกรรมการ
1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์     ดวงเดือน                  กรรมการ
1.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล       ผาสุข                      กรรมการและเลขานุการ
1.4 นางสาวปัทมา                       พรหมสวัสดิ์               ผู้ช่วยเลขานุการ

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

[2556]

ปกคู่มือ วิจัย 56

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

[2557]

ปกคูือมือประกัน 57

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

[2558]

ปก คู่มือประกัน 160259


แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

[2556]

ปกแผนปีะกัน 56

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

[2557]

ปกแผนประกัน 57

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

[2558]

ปกแผนประกัน 58

Tab content

ลิงค์ต่างๆ
qaaa
che
001
002
0003