การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประกัน 60  

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มต่างๆ

 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) ระดับหลักสูตร เกณฑ์ปี 2558  (ปริญญาตรี) 3 ธันวาคม 62
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) ระดับหลักสูตร เกณฑ์ปี 2558 (บัณฑิตศึกษา) 3 ธันวาคม 62
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) ระดับหลักสูตร เกณฑ์ปี 2548  11 ม.ค. 61 

 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาคการศึกษา 1/2562 ระดับคณะ   3 ธันวาคม 62

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ_คณะ_หน่วยงานสนับสนุน-ประจำปีการศึกษา-2561

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 2561

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2561

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) 2561

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญา โท 2561

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญา เอก 2561

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท 2561

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาเอก 2561

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 2561

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา 2561

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

Accordion Item 1 Content Goes Here

Accordion Item 1 Content Goes Here

Accordion Item 1 Content Goes Here

                                                                                                                 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วันที่ 2 สิงหาคม 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
1 อาจารย์พนิดา                วัชระรังษี                  ประธานกรรมการ                                                       
2 อาจารย์กิตติกาญจน์       กาญจนะคูหะ            กรรมการ
3 อาจารย์จีรภัทร์              อัฐฐิศิลป์เวท              กรรมการและเลขานุการ
4 นางสาววรัญญา              ลือจันดา                   ผู้ช่วยเลขานุการ

IMG_6109 IMG_6117 IMG_6137

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
วันที่ 2 สิงหาคม 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
1 อาจารย์พนิดา                วัชระรังษี                  ประธานกรรมการ                                                       
2 อาจารย์กิตติกาญจน์       กาญจนะคูหะ            กรรมการ
3 อาจารย์จีรภัทร์              อัฐฐิศิลป์เวท              กรรมการและเลขานุการ
4 นางสาววรัญญา              ลือจันดา                   ผู้ช่วยเลขานุการ

IMG_6084 IMG_6086 IMG_6087

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
วันที่ 3 สิงหาคม 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์นุช         ศรีธนาอนันต์              ประธานกรรมการ
2 อาจารย์สาวิตตรี                   จบศรี                      กรรมการ
3 อาจารย์จุรีรัตน์                     หนองหว้า                 กรรมการและเลขานุการ 
4 นางสาวปัทมา                      พรหมสวัสดิ์               ผู้ช่วยเลขานุการ
IMG_6163 IMG_6174 IMG_6159 IMG_6261

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
วันที่ 3 สิงหาคม 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)              
1 อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา               หมื่นหาญ                 ประธานกรรมการ  
2 อาจารย์ ดร.ศุภชัย                  เหมือนโพธิ์                กรรมการ
3 อาจารย์ ดร.มนสิชา                อนุกูล                     กรรมการและเลขานุการ  
4 นางสาวจิราภรณ์                   ศรีวันนา                   ผู้ช่วยเลขานุการ

IMG_6144 IMG_6150 IMG_6216 IMG_6221

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
วันที่ 2 สิงหาคม 2560

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1 อาจารย์ ดร.มยุรี                           รัตนเสริมพงศ์             ประธานกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ        หมั่นมี                     กรรมการ
3 รองศาสตราจารย์วรุณี                   เชาว์สุขุม                  กรรมการและเลขานุการ
4 นางสาวอุไร                                 ทำศรี                     ผู้ช่วยเลขานุการ
IMG_6198 IMG_6204 IMG_6226 IMG_6227

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
วันที่ 3 สิงหาคม 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
1 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ           ประธานกรรมการ
2 อาจารย์ ดร.กัลยารัตน์             ธีระธนชัยกุล              กรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล                   กรรมการและเลขานุการ
4 นางสาวพจมาน                     บุญทูล                    ผู้ช่วยเลขานุการ
IMG_6210 IMG_6209 IMG_6215

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
วันที่ 3 สิงหาคม 2560

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1 อาจารย์ ดร.มยุรี                    รัตนเสริมพงศ์             ประธานกรรมการ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ     หมั่นมี                     กรรมการ
3 รองศาสตราจารย์วรุณี              เชาว์สุขุม                  กรรมการและเลขานุการ
4 นางสาวอุไร                          ทำศรี                      ผู้ช่วยเลขานุการ  
IMG_6190

IMG_6192 IMG_6227

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
วันที่ 4 สิงหาคม 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์   รัตนเพียรธัมมะ           ประธานกรรมการ
2.2 อาจารย์ ดร.กัลยารัตน์             ธีระธนชัยกุล              กรรมการ
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล                     กรรมการและเลขานุการ
2.4 นางสาวพจมาน                    บุญทูล                     ผู้ช่วยเลขานุการ
IMG_6208 IMG_6246 IMG_6233

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
วันที่ 4 สิงหาคม 2560

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา    
1.1 อาจารย์ ดร.ธีรเวช                 ทิตย์สีแสง                 ประธานกรรมการ
1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์     ดวงเดือน                  กรรมการ
1.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล       ผาสุข                      กรรมการและเลขานุการ
1.4 นางสาวปัทมา                       พรหมสวัสดิ์               ผู้ช่วยเลขานุการ

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

[2556]

ปกคู่มือ วิจัย 56

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

[2557]

ปกคูือมือประกัน 57

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

[2558]

ปก คู่มือประกัน 160259


แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

[2556]

ปกแผนปีะกัน 56

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

[2557]

ปกแผนประกัน 57

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

[2558]

ปกแผนประกัน 58

Tab content

ลิงค์ต่างๆ
qaaa
che
001
002
0003