ตารางเรียน 1/2559 (ACADEMIC SCHEDULE 1/2016)

สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

AIRLINE BUSINESS MANAGEMENT

591233501 581233501 571233501 561233501

สาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน (HOSPITALITY SERVICE IN AIRLINE INDUSTRY)

561233101

สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

HOSPITALITY AND HOTEL MANAGEMENT (ENGLISH PROGRAM)

591233701 581233701

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ ผู้สูงอายุ(หลักสูตรสองภาษา)

Hospitality Business Management for the Elderly (Bilingual Program)

591233101